Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. MEDYCZNYCH SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W ĆMIŃSKU

Zbieranie statystyk

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku

OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. MEDYCZNYCH SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W ĆMIŃSKU PRZY UL. STASZICA 10 W ĆMIŃSKU GMINA MIEDZIANA GÓRA

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wraz ze zmianami (Dz. U. z 5grudnia 2016 r. poz. 1957), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz. 896)art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.) oraz regulamin przeprowadzenia konkursu.

 

 1. Kandydat na stanowisko zastępcycy kierownika ds. medycznych Samorządowym Ośrodku zdrowia w Ćmińsku winien spełnić następujące wymagania kwalifikacyjne:

  • posiadać tytuł zawodowy lekarza

  • tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub pediatrii lub być w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej

  • prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,

  • posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie, a ponadto

 2. Wymagania pożądane:

  • znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

  • znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

  • kreatywność, samodzielność, komunikatywność,

 3. Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem poczty elektronicznej celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,

  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,

  • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku gdy trwa stosunek pracy zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),

  • aktualne zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy,

  • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

  • aktualne zaświadczenie o niekaralności,

   oświadczenie o:

  • o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczeniu prawa wykonywania zawodu

  • o braku zakazu zajmowania stanowiska z-pcy ds medycznych

   • o niekaralności za przewinienia zawodowe oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

   • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy kierownika ds. medycznych publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte niniejszym konkursem.

Dokumenty przedłożone przez kandydata winny być kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis na kserokopii. Na prośbę Komisji konkursowej lub właściwego podmiotu kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres: Samorządowy Ośrodek Zdrowia 26-085 Ćmińskul. Staszica 10 lub przesłać pocztą. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację z dopiskiem „Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika ds. medycznych Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku”.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są dostepne w siedzibie Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku ul. Staszica 10 gmina Miedziana Góra.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie nieprzekraczającym 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Na postępowanie konkursowe w Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Ćmińsku na stanowisko zastępcy kierownika do spraw medycznych, ogłoszone dnia 21 września wpłynęła tylko 1 oferta. W związku z powyższym, zgodnie z Art 49.1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej ogłoszenie konkursowe zostanie powtórzone.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2017-09-21
Data publikacji:
2017-09-21
Data ostatniej zmiany:
2017-10-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:45:2, zmian dokonał(a): Justyna Bazak

WCAG 2.0 (Level AA)