Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Uchwalenie budżetu gminy Miedziana Góra na rok 2006

Zbieranie statystyk

         Uchwała Nr XXXI / 252 / 06

Rady Gminy w Miedzianej Górze

z dnia 15 marca 2006 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedziana Góra na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 13, 14, 15, ust.2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy  w wysokości                                                    16.922.454zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu  Gminy w wysokości                                                    15.615.217zł z tego:

 a) wydatki bieżące                                                                                                15.049.717zł

     w tym:

-        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                        7.380.911zł,

-        dotacje                                                                                                              1.255.700zł,

-        wydatki na obsługę długu                                                                                   150.000zł,

  b) wydatki majątkowe                                                                                               565.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu stanowiącą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami budżetu

    określonymi w § 1 i wydatkami budżetu określonymi w § 2 w wysokości      1.307.237zł.

2. Nadwyżkę, o której mowa w pkt. 1 przeznacza się na spłatę kredytów.

 

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 913.406zł i rozchody budżetu w wysokości 2.220.643zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 5.

1. Suma zaciągniętych kredytów i  pożyczek  nie może przekroczyć kwoty                  794.668zł.

2. Ustala się następujące limity zobowiązań na rok budżetowy 2006:

    a) z tytułu zaciągniętych kredytów  i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok

        budżetowy 2006 na kwotę                                                                                       2.220.643zł

        w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie

        zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem

        Spójności Unii Europejskiej na kwotę                                                                  841.608zł.

 

§ 6.

1.  Upoważnia się Wójta do:

     - zaciągania kredytów i  pożyczek, o których mowa w § 5 pkt 2 lit c w kwotach do

       wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku

       przejściowego deficytu budżetu.

2. Upoważnia się Wójta do zabezpieczania spłaty zaciąganych w 2006 r. kredytów i pożyczek

    w formie: weksel in blanco

§ 7

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem  Nr 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem

 Nr 4 a.

§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

zgodnie z załącznikiem  Nr 5, z tego :

- wydatki majątkowe                                                   100.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5a

 

§ 9

1.Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych łącznej kwocie 715.000 zł
   

w tym dotacje z budżetu w kwocie 320.000 zł

wydatków zakładów budżetowych  kwocie 715.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.

 

2.Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej

   kwocie 232.270 zł i wydatków  w kwocie 232.270 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 10

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funduszy celowych w kwocie 7.000 zł oraz wydatków w kwocie  7.110 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

 

 

§ 11

Ustala się wysokość dotacji udzielanych  z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 10.

 

§ 12

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej      i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

         - dochody w kwocie 2.395.282 zł

         -  wydatki w kwocie 2.395.282 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

§ 13

Ustala się wydatki w kwocie 460.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  załącznik Nr 2.

 

 

 

 

§ 14

Ustala się wydatki w kwocie 300.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)z organami administracji rządowej załącznik Nr 2.

 

 

§ 15

Ustala się :

      - rezerwę ogólną w kwocie  150.000 zł.

 

§ 16

Upoważnia się Wójta do :

1)      dokonywania przeniesień planowanych  wydatków  w ramach  działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń  zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych ,

2)      dokonywania zmian  w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu ,

3)      zaciągania  zobowiązań :

             - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na

               programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii

               Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi,

             - z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

                zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

                następnym.

 

§ 17

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń          i wydatków majątkowych.

 

§ 18

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 140.000zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki        i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 166.200 zł.

 

§ 19

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

 

§ 21

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i  obowiązuje od 1 stycznia  2006 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Michał Tokar
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-03-28
Data ostatniej zmiany:
2006-03-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-09 14:56:26, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)