Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. informacji - pełny etat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-26
Data ostatniej zmiany:
2019-04-26

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Oświaty i Środków Zewnętrznych - pełny etat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-04-12
Data publikacji:
2019-04-12
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. informacji - pełny etat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-12
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-28
Data ostatniej zmiany:
2019-03-28

Konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-06
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. obsługi kasy w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-01-30
Data publikacji:
2019-01-30
Data ostatniej zmiany:
2019-01-31

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. obsługi kasy w Referacie Finansowym i Księgowości Podatkowej - pełny etat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-09
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pełny etat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-17
Data ostatniej zmiany:
2018-12-17

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pełny etat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-11-26
Data publikacji:
2018-11-26
Data ostatniej zmiany:
2018-11-26

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pełny etat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-10-17
Data publikacji:
2018-10-17
Data ostatniej zmiany:
2018-10-18

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pełny etat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-09-27
Data publikacji:
2018-09-27
Data ostatniej zmiany:
2018-09-27

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. planowania przestrzennego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-02-26
Data publikacji:
2018-02-26
Data ostatniej zmiany:
2018-02-27

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego - pełny etat

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-02-07
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. MEDYCZNYCH SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W ĆMIŃSKU

Zbieranie statystyk

 

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku

OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. MEDYCZNYCH SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W ĆMIŃSKU PRZY UL. STASZICA 10 W ĆMIŃSKU GMINA MIEDZIANA GÓRA

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wraz ze zmianami (Dz. U. z 5grudnia 2016 r. poz. 1957), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz. 896)art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.) oraz regulamin przeprowadzenia konkursu.

 

 1. Kandydat na stanowisko zastępcycy kierownika ds. medycznych Samorządowym Ośrodku zdrowia w Ćmińsku winien spełnić następujące wymagania kwalifikacyjne:

  • posiadać tytuł zawodowy lekarza

  • tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub pediatrii lub być w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej

  • prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,

  • posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie, a ponadto

 2. Wymagania pożądane:

  • znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

  • znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

  • kreatywność, samodzielność, komunikatywność,

 3. Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem poczty elektronicznej celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,

  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,

  • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku gdy trwa stosunek pracy zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),

  • aktualne zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy,

  • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

  • aktualne zaświadczenie o niekaralności,

   oświadczenie o:

  • o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczeniu prawa wykonywania zawodu

  • o braku zakazu zajmowania stanowiska z-pcy ds medycznych

   • o niekaralności za przewinienia zawodowe oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

   • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy kierownika ds. medycznych publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte niniejszym konkursem.

Dokumenty przedłożone przez kandydata winny być kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis na kserokopii. Na prośbę Komisji konkursowej lub właściwego podmiotu kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres: Samorządowy Ośrodek Zdrowia 26-085 Ćmińskul. Staszica 10 lub przesłać pocztą. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację z dopiskiem „Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika ds. medycznych Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku”.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są dostepne w siedzibie Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku ul. Staszica 10 gmina Miedziana Góra.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie nieprzekraczającym 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-26
Data ostatniej zmiany:
2017-10-26

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. MEDYCZNYCH SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W ĆMIŃSKU

Zbieranie statystyk

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku

OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. MEDYCZNYCH SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W ĆMIŃSKU PRZY UL. STASZICA 10 W ĆMIŃSKU GMINA MIEDZIANA GÓRA

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wraz ze zmianami (Dz. U. z 5grudnia 2016 r. poz. 1957), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz. 896)art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.) oraz regulamin przeprowadzenia konkursu.

 

 1. Kandydat na stanowisko zastępcycy kierownika ds. medycznych Samorządowym Ośrodku zdrowia w Ćmińsku winien spełnić następujące wymagania kwalifikacyjne:

  • posiadać tytuł zawodowy lekarza

  • tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub pediatrii lub być w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej

  • prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,

  • posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie, a ponadto

 2. Wymagania pożądane:

  • znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

  • znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

  • kreatywność, samodzielność, komunikatywność,

 3. Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem poczty elektronicznej celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,

  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,

  • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku gdy trwa stosunek pracy zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),

  • aktualne zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy,

  • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

  • aktualne zaświadczenie o niekaralności,

   oświadczenie o:

  • o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczeniu prawa wykonywania zawodu

  • o braku zakazu zajmowania stanowiska z-pcy ds medycznych

   • o niekaralności za przewinienia zawodowe oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

   • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy kierownika ds. medycznych publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte niniejszym konkursem.

Dokumenty przedłożone przez kandydata winny być kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis na kserokopii. Na prośbę Komisji konkursowej lub właściwego podmiotu kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres: Samorządowy Ośrodek Zdrowia 26-085 Ćmińskul. Staszica 10 lub przesłać pocztą. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację z dopiskiem „Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika ds. medycznych Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku”.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są dostepne w siedzibie Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku ul. Staszica 10 gmina Miedziana Góra.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie nieprzekraczającym 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Na postępowanie konkursowe w Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Ćmińsku na stanowisko zastępcy kierownika do spraw medycznych, ogłoszone dnia 21 września wpłynęła tylko 1 oferta. W związku z powyższym, zgodnie z Art 49.1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej ogłoszenie konkursowe zostanie powtórzone.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2017-09-21
Data publikacji:
2017-09-21
Data ostatniej zmiany:
2017-10-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-22 14:50:59, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)