Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 04.09.2019 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 346008T od km 0+000 do km 2+584, poprzez istniejące wyloty do rowów ziemnych nr 1 i nr 2 oraz rowów przydrożnych - ul. Maciejówka w miejscowości Kostomłoty Pierwsze.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-12
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12

OBWIESZCZENIE Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919”,

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2019-09-06
Data publikacji:
2019-09-06
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 06.08.2019 r. dotyczące umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na : Rozbudowie drogi w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra" .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Komisja Inwentaryzacyjna Rady Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostaje wywieszony w dniach od 20 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Spis obejmuje:

  • Grunt zajęty pod drogi położony w miejscowości Kostomłoty Drugie (obręb 5) – działki nr 27/55, 27/57, 27/59, 57/61 o pow. łącznej 0, 2718 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej (pokój nr 6).

 

Przewodniczący Komisji

Inwentaryzacyjnej

Joanna Jońska     

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostanie wywieszony na okres od 20 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokoły inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji.

Protokoły obejmują teren położony w miejscowościach:

- Kostomłoty Pierwsze (obręb 6) oznaczony jako działki nr: 58/1, 58/2, 241, 702/5, 702/6, 725/2, 740, 802/1, 802/2 o pow. łącznej 1,7427 ha;

- Kostomłoty Drugie (obręb 5) oznaczony jako działki nr: 833, 835/1, 1261/1, 1261/2, 1511, 2234, 27/52 o pow. łącznej 1,7662 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Wójt Gminy Miedziana Góra

Damian Sławski

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.103.2018.KCz.177 z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy dla inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 - na odcinku Przełom/Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce-Zachód"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Zolbach (anna_zolbach)
Data wytworzenia:
2019-08-20
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedziana Góra o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Kostomłoty Drugie, przy ulicy Szkolnej, oznaczonych jako działki nr 1007 i 1096 obręb 0005.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-07-18
Data publikacji:
2019-07-19
Data ostatniej zmiany:
2019-07-19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 01.07.2019 r. dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciagu pieszo-rowerowego przy DW 750na odcinku od km 0+000 do km 13+919" .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-07-03
Data publikacji:
2019-07-03
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. wyznaczenia nowego terminu na rozpatrzenie odwołań od decyzji RDOŚ w Kielcach ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" ..."

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-13
Data ostatniej zmiany:
2019-06-13

Podstawowa kwoty dotacji dla przedszkoli w gminie Miedziana Góra na 2019 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-06-10
Data publikacji:
2019-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 16.05.2019 r. dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919".

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2019-05-20
Data publikacji:
2019-05-20
Data ostatniej zmiany:
2019-05-22

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 15-04-2019 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.16.2017.DG, którą orzekł ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obręb Kostomłoty II jako działka nr 27/52 o pow. 0,0235 ha stanowi mienie gminne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-04-18
Data publikacji:
2019-04-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 15-04-2019 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.10.2016.DG, którą orzekł:

Zbieranie statystyk

1. Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty I jako działki nr: 58/1, 58/2, 241, 702/5, 702/6, 725/2, 740, 802/1, 802/2 o łącznej powierzchni 1,1175 ha oraz obręb Kostomłoty II jako działki nr: 833, 835/1, 1261/1, 1261/2, 1511, 2234 o łącznej powierzchni 1,7427 ha stanowi mienie gminne.

2. Umorzyć postępowanie w części dotyczącej ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana góra obręb Kostomłoty II jako działka nr 835/2 stanowi mienie gminne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-04-18
Data publikacji:
2019-04-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedziana Góra w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-12
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2019-02-27
Data publikacji:
2019-02-27
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-16 09:20:26, zmian dokonał(a): Ewa Sadko

WCAG 2.0 (Level AA)