Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2020 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji, którą Wojewoda Świętokrzyski uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 6/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 25.11.2019 r., znak: B-II.672.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi w ramach zadania pt. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra, gm. Miedziana Góra".

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2020-07-07
Data publikacji:
2020-07-07
Data ostatniej zmiany:
2020-07-07

"Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ws. wydania decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom /Mniów - Kielce na odcinku Przełom / Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-02
Data ostatniej zmiany:
2020-07-02

Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. " Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. warianty IIA - na odcinku Przełom - Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce -Zachód"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-02
Data ostatniej zmiany:
2020-07-02

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i mocnienie urządzeni wodnego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-23
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 2020-06-17 znak: GN-I.6620.5.5.2020.DG orzekająca ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Miedziana Góra jako działki nr 238/2 i 238/3 o łącznej pow. 0,6900 ha stanowi mienie gminne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-22
Data ostatniej zmiany:
2020-06-22

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego o wyłożeniu projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-10
Data ostatniej zmiany:
2020-06-10

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Miedziana Góra na 2020 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-06-08
Data publikacji:
2020-06-10
Data ostatniej zmiany:
2020-06-10

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2020 r. dot. zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Nr 6/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 25.11.2019 r., znak: B-II.672.5.2019 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej olegającej na rozbudowie drogi w ramach zadania pt. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra, gm. Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-28
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.05.2020 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - Kielce na odcinku Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

"Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - Kielce na odcinku Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-29
Data ostatniej zmiany:
2020-04-29

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 - na odcinku Przełom/Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce-Zachód".

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-03
Data ostatniej zmiany:
2020-03-03

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-02
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

W dniu 24 lutego 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych w Gminie Miedziana Góra w roku 2020.
Przyznano środki następującym podmiotom:

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

 

1.

Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrzanki” w Bobrzy

Zad. nr  8. Podtrzymywanie tradycji ludowych przez KGW „Bobrzanki” w Bobrzy

 

11.000 zł

 

2.

Stowarzyszenie  „Aktywny Ćmińsk”

Zad. nr 4. Aktywni Kreatywni edycja 2020

7.000 zł

 

Zad. nr  5. „Aktywny Czas Wolny”- Ćmińsk 2020- cykl plenerowych zajęć dla dzieci i młodzieży”

 

5.300 zł

 

Zad. nr 6. „Zarażamy Aktywnością”- 2020- kontynuacja projektu aktywizującego mieszkańców gminy Miedziana Góra

6.000 zł

 

3.

 

Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom Społecznym „ZDROWY TUMLIN”

 

Zad. nr  1. „Świetlica w Tumlinie miejscem rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej.

13.000 zł

 

Zad. nr  5. Wakacje w świetlicy w Tumlinie

 

5.300 zł

 

Zad. nr  6. W zdrowym ciele, zdrowy duch

 

3.300 zł

 

4.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „PLUSIK”

Zad. nr 5. Półkolonie „ Z Plusikiem zawsze na plusie 2020”

5.400 zł

 

Zad. nr 9. Cykl imprez kulturalno- historycznych

9.500 zł

 

5.

Stowarzyszenie Klub Seniora „Złote Lata”

Zad. nr 6. Prowadzenie zajęć kulturalno- rekreacyjnych promujących zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja wiedzy historycznej o regionie

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

Zad. nr 8. Krzewienie tradycji regionalnych, udział     w przeglądach i konkursach folklorystycznych

Nie przyznano wsparcia

 

Zad. nr 9. Aktywny sposób spędzania wolnego czasu    z Klubem Seniora Złote Lata

2.500 zł

 

6.

LUKS „Radość” przy SP

w Porzeczu

Zad. nr 8. Upowszechnianie Tenisa stołowego              przez treningi i udział w zawodach sportowych

9.000 zł

 

7.

Stowarzyszenie „Spektrum Możliwości”

Zad. nr 9. Magiczny plac zabaw

5.000 zł

 

8.

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Zad. nr 2. Wolna Strefa w Kostomłotach naszym drugim domem. Edycja 2020.

 

34.000 zł

 

9.

Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „LUKKS” Miedziana Góra

Zad. nr 6. Profilaktyka uzależnień poprzez organizowanie turniejów szachowych

4.500 zł

 

Zad. nr 7. Profilaktyka uzależnień poprzez grę            w szachy

4.000 zł

 

10.

 

UKS Kostomłoty

 

Zad. nr 7.Realizacja programów profilaktycznych poprzez działalność w zakresie upowszechniania bilarda poprzez prowadzenie szkoleń oraz udział          w rozgrywkach i turniejach

4.000 zł

 

11.

Koło Wędkarskie „Fundament”

Zad. nr 6. „Czas wolny z naturą”

2.800 zł

 

12.

Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka”

Zad. nr 9. „Całoroczna organizacja imprez                   o charakterze folklorystycznym, udział w przeglądach   i konkursach, krzewienie tradycji i historii regionu”

11.000 zł

 

13.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej   4 Pułku Piechoty Legionów    w Kielcach

Zad. nr 9. Bobrzańska podróż przez wieki

15.000 zł

 

14.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „JODŁA”

Zad. nr 9. Widowisko historyczne „Na szlaku „Wilka”

Nie przyznano wsparcia

 

15.

Stowarzyszenie Wspólny Cel

Zad. nr 9. Miedzianogórski Festiwal Filmów Plenerowych

8.000 zł

 

16.

ULKS „Kaliber” Kostomłoty

Zad. nr 6. Prowadzenie szkolnej strzelnicy sportowej oraz organizowanie turniejów strzeleckich

Nie przyznano wsparcia

 

17.

Stowarzyszenie „Edukacja

i Rozwój”

Zad. nr 3. Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Porzeczu

7.000 zł

 

Zad. nr 6. Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz wakacyjne spotkania z przygodą

3.000 zł

 

Zad. nr 9. V Gminna Olimpiada Przedszkolaka              i IV Międzygminny Festiwal Tańca

2.000 zł

 

18.

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Babeczki”            z Ćmińska

Zad. nr 8. Gotujemy- Integrujemy- tradycje regionalne w kuchni

Nie przyznano wsparcia

 

Zad. nr 9. Muzykalna gmina

4.000 zł

 

19.

Koło Gospodyń Wiejskich „Porzeczaneczki”  

w Porzeczu

Zad. nr 9. Organizacja Drugiego Patriotycznego Rajdu Pieszego oraz Nocy Świętojańskiej

7.000 zł

 

20.

Stowarzyszenie Klub Seniora ODNOVA

Zad. nr 9. Dobra i zdrowa zabawa i nauka z Klubem Seniora ODNOVA

5.000 zł

 

21.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Kostomłoty Pierwsze  „Przemienienie”

Zad. nr 6. Prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach karate, fitness, tenisa stołowego, bilarda oraz zajęć      w kole taneczno- teatralno- muzycznym

3.400 zł

 

22.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher”             w Miedzianej Górze

Zad. nr 11. Przez sport do wielkości

40.000 zł

 

23.

Gminny Klub Sportowy „Gród Ćmińsk”

Zad. nr 10. Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej

40.000 zł

 

 

Suma

280.000zł

 

 

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały wsparcie realizacji zadań do pilnego składania zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów, odpowiadających przyznanym kwotom oraz do umawiania się na podpisywanie umów.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pan Dominik Słoń tel. 41 303 11 01, 41 303 16 26 w. 26, e-mail: dominik.slon@miedziana-gora.pl.

 

Wójt Gminy Miedziana Góra

Damian Sławski

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-02-25
Data publikacji:
2020-02-25
Data ostatniej zmiany:
2020-02-25

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 17-02-2020 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.61.2019.DG, którą orzekł ustalić, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra:

Zbieranie statystyk

- obręb Ćmińsk Kościelny jako działki nr: 11, 168/1, 169 o łącznej pow. 1,4900 ha;

- obręb Ćmińsk Rządowy jako działki nr: 316, 515/3 o łącznej pow. 1,0200 ha;

- obręb Bobrza jako działka nr 350 o pow. 1,0407 ha;

stanowią mienie gminne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2020-02-20
Data publikacji:
2020-02-20
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20

OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.. 1570 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych

Zbieranie statystyk

 

Nr

Rodzaj zadania

Środki

na 2020 r.

1.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży oraz seniorów w miejscowości Tumlin, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność

13.000 zł

2.

Wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki poprzez prowadzenie działań ograniczających występowanie zachowań problemowych u dzieci, młodzieży oraz seniorów przez placówkę wsparcia dziennego w Centrum Kulturalno- Sportowym w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność oraz realizacja programów profilaktycznych

34.000 zł

 

 

 

                  

3.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów w miejscowości Porzecze

7.000 zł

 

 

 

                   

4.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów w miejscowości Ćmińsk

7.000 zł

5.

Organizacja wypoczynku i zajęć dla dzieci i młodzieży z Gminy Miedziana Góra związanych z profilaktyką uzależnień pod hasłem „Czynny czas wolny 2020” (półkolonie, ferie, wycieczki, rajdy)

16.000 zł

6.

Organizacja i prowadzenie zajęć kulturalno- sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Miedziana Góra promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież (zawody i turnieje sportowe, biegi, konkursy oraz imprezy plenerowe i rajdy oraz przedsięwzięcia promujące turystykę i szeroko rozumiana aktywność)

26.000 zł

7.

Realizacja programów profilaktycznych poprzez działalność w zakresie upowszechniania bilarda, szachów, lekkiej atletyki i tenisa stołowego poprzez prowadzenie szkoleń i organizowanie turniejów oraz udział w rozgrywkach         i turniejach

17.000 zł

8.

Całoroczna organizacja imprez o charakterze folklorystycznym na terenie Gminy Miedziana Góra, krzewienie tradycji regionalnych, udział w przeglądach              i konkursach folklorystycznych na szczeblu powiatowym  i wojewódzkim

22.000 zł

9.

Organizacja otwartych imprez i przedsięwzięć kulturalnych oraz historycznych na terenie Gminy Miedziana Góra

58.000 zł

10.

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie treningów i zawodów sportowych na terenie miejscowości Ćmińsk oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

40.000 zł

11.

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie i Miedziana Góra oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

40.000 zł

RAZEM

280.000 zł

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-01-20
Data publikacji:
2020-01-20
Data ostatniej zmiany:
2020-01-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-09 14:56:26, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)